علیرضا امینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹اقتصاد نظریمازندران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳برنامه ریزی سیستم های اقتصادیشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۰اقتصادواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)