سوابق تدریس

  • دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی و ساوه
  • دانشگاه علمی و کاربردی و دانشکده خبر
  • دانشگاه علوم وتحقیقات و دهاقان
  • برگزاری کارگاه ها ودوره های آموزشی در حوزه مسایل اجتماعی ، ارتباطی  وروش تحقیق برای سازمان های مختلف