عبدالرضا امیرتاش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۶اقتصادتهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۸اقتصادشهید بهشتی
دکتری۱۳۹۱تربیت بدنیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه مدیریت ورزشی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)