آویشا اشرف الکتابی

 

 

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

 

international.arbitration.۸۹@gmail.com

 

 

پاسخگویی به ایمیلها حداکثر ظرف یک روز صورت خواهد پذیرفت.

 

 

 فاقد فعالیت وکالتی جاری و دفتر وکالت  هستم.لذا  تمامی شماره تلفنهای همراه یا ثابت و یا نشانی های مندرج در سایتها یا وبلاگ ها قدیمی و غیر معتبر می باشند.