علی عسکری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۰برنامه ریزی و توسعه اقتصادیدانشگاه تهران
کارشناسی۱۳۷۶اقتصاد نظریدانشگاه تهران
دکتری۱۳۷۹اقتصاددانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)