علی باقری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریپول و بین المللامام صادق
کارشناسی۱۳۷۲اقتصاد نظریمفید قم
کارشناسی ارشد۱۳۷۵علوم اقتصادیمفید قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)