آنیتا باغداساریانس

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳روان شناسی بالینیدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵روان شناسیدانشگاه آزاد
دکتری۱۳۸۷روان شناسیدانشگاه آزاد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)