علیرضا دقیقی اصلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳اقتصاد نظریواحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶اقتصادتوسعه و برنامه ریزیواحد علوم و تحقیقات
دکتری۱۳۸۶اقتصاد توسعه و بین المللواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)