آرزو دست پاک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸زیست شناسی - علوم گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰سیستماتیک و اکولوژی گیاهیدانشگاه ارومیه
دکتری۱۳۹۰سیستماتیک گیاهیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(تنظیم نشده)تمام وقت