سوابق تحصیلی

 

مقطع دکتری (PhD): زیست شناسی گیاهی – گرایش سیستماتیک گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران. 1390

عنوان پایان نامه: سیستماتیک فیلوژنی گونه‌های بخشه Ammodendron از جنس گون (Astragalus) براساس توالی یابی DNA  و ریخت شناسی

 

مقطع کارشناسی ارشد: زیست شناسی گیاهی - اکولوژی و سیستماتیک گیاهی، دانشگاه ارومیه، 1380

عنوان پایان نامه: تعیین قرابت و بررسی شیمیوتاکسونومیکی چند رقم کدو

 

مقطع کارشناسی: زیست شناسی - علوم گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1378