علایق پژوهشی

  • سیستماتیک گیاهی

  • فیلوژنی و سیستماتیک مولکولی گیاهی

  • کموتاکسونومی

  • استخراج و  بررسی ترکیبات موثره در گیاهان دارویی