افتخارات، مدالها ، جوایز

  • رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی، 1385

 

  • رتبه اول در مقطع دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران

 

  • ثبت 99 ژن در بانک ژن یبن المللی NCBI