عضویت در مجامع علمی

  • عضویت در انجمن زیست شناسی ایران

  • عضویت در انجمن گیاهان دارویی ایران

 

  • عضویت در انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند