عبدالرسول دیانی نجف آبادی

مشخصات شخصی:

 

 

 مشخصات تحصیلی

دکترا در حقوق خصوصی از دانشپاه روبرت شومان استراسبورک فرانسه در سال 1375

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

سوابق آموزشی