علیرضا استعلاجی

مشخصات شخصی :

 • نام و نام خانوادگی : علیرضا استعلاجی
 • مرتبه علمی: استاد
 • محل تولد: اردبیل
 • تاریخ تولد: 1348

al_estelaji@yahoo.com  ایمیل :

 

 مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: جغرافیای انسانی ؛  دانشگاه : علوم تحقیقات
 • کارشناسی ارشد: جغرافیای انسانی دانشگاه : تهران
 • کارشناسی : جغرافیای انسانی دانشگاه :  تهران

 

سمت اجرایی:

 •  مدیر مطالعات
 •  مدیر گروه
 • معاون پژوهشی دانشگاه
 •  رئیس دانشگاه
 •  معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده
 • مدیر دانشگاه علمی کاربردی
 • مشاور تحقیقاتی وزارت تعاون
 •  

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی :

 • تجربه علمی: بیش از 120 مقاله؛ بیش از 100 طرح تحقیقاتی؛ بیش از 15 جلد کتاب؛  راهنمایی و مشاوره بیش از 300 پایان نامه تحصیلی ارشد و دکتری؛

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲جغرافیاتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵جغرافیاتهران
دکتری۱۳۸۰جغرافیاعلوم تحقیقات