عنایت اله فاتحی نژاد

 

مشخصات شخصی

 •   نام  و نام خانوادگی : عنایت اله فاتحی نژاد
 • مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد : 01/ 03/ 1348
 • محل تولد : اهواز
 • nahid _ng@ yahoo.com ایمیل :

 

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری : زبان وادبیات عرب     ازاد ازاد- تهران مرکزی
 • کارشناسی ارشد : زبان وادبیات عرب    دانشگاه  ازاد – تهران مرکزی
 • کارشناسی :ح زبان وادبیات انگلیسی    دانشگاه شهید چمران- دانشگاه شیراز
 •  

سمت های اجرایی  

  -

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی

 •  کتاب : "محمد مندور . حیاته ونقده"
 • مقاله : عبد القاهر الجرجانی والنقد المنهجی اللغوی
 • مقاله :" محمد مندور والمنهج اللغوی فی النقد.
 • مقاله:

 

زمینه های پژوهشی :

 •    ادبیات معاصر عرب – نقد – زبان وادبیات انگلیسی

سوابق اموزشی

 • تدریس متون معاصر ،جاهلی و عباسی- انشاء – مکالمه  – زبان تخصصی