علیرضا فیض بخش

مشخصات فردی

نام:  علیرضا                 نام خانوادگی:  فیض بخش         نام پدر: رضا               تاریخ و محل تولد:  تهران- 1351              

وضعیت تاهل:     متاهل دارای یک  فرزند                                      

نشانی الکترونیک:   Ali.fb1973@yahoo.com

مدارج تحصیلی دانشگاهی:

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

محل اخذ بورس تحصیلی

سال اخذ مدرک

کشور محل تحصیل

1

کارشناسی

شیمی کاربردی

آزاد اسلامی- تهران مرکزی

-

1374

ایران

2

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

آزاد اسلامی- تهران شمال

-

1376

ایران

3

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1380

ایران

 

 

سوابق فعالیت های آموزشی:

استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی (هیات علمی) از سال 1378                   عضو هیات علمی رسمی تمام وقت :□   

مرتبه علمی:      استاد پایه 14

 

 سابقه تدریس :

دانشگاه / موسسه

مقطع

موضوعات تدریس

 

سال تحصیلی

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

 

تجزیه دستگاهی - خوردگی فلزات- شیمی تجزیه1

محیط زیست-   شیمی عمومی1و 2-   شیمی رنگ - شیمی پیش دانشگاهی –   آز تجزیه آز شیمی عمومی 1و 2-آز جداسازی- آز پلیمر

78 تا کنون

آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

 

مباحث نوین -  متون شیمی -   اسپکتروسکوپی1 و 2-

 تجزیه پیشرفته -  خوردگی فلزات- کروماتوگرافی

82 تا کنون

 

 

 

فعالیت های پژوهشی:

الف) مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی:

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام مجله و رتبه

زمان انتشار

1

Composition of the essential oilsofAchillieae…

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2003

2

Chemical composition of the essential oilsofchenopodium…

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2003

3

Composition of the essential oilsofStachys ……

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2003

4

Comporision of the volatile oils of satyrejaatropatana….

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2004

5

Chemical costituents of the essential oil of euphorbia…

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2004

6

استخراج وتخلیص اسید استیاریک از پیه وروغن های نباتی و سنتز مواد ......

Feizbakhsh et al.

مجله علمی علوم پایه

1376

7

RNA bonding to anti oxidant flavonoids

Feizbakhsh et al.

J. of phytochemistry(ISI)

2008

8

Solvent Extraction of cadmium sulfate medium by bis…

Feizbakhsh et al.

International J.of Chemtech research(ISI

   2009

9

Volatile constituents of teuceriumboiss. ……

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2009

10

Synthesis,characterization and application of m-phenylenamin…..

Feizbakhsh et al.

Water Environment Research(ISI)

2009

11

Sambuculus ,introduction to mechanism of action…….

Feizbakhsh et al.

Pharamcologyonline(ISI)

2010

12

New anion exchange solid-phase extractionsupport used…..

Feizbakhsh et al.

J.of AOAC(ISI)

2010

13

Chemometrix –assisted simultaneous determination……

Feizbakhsh et al.

E-J.Chem(ISI)

2010

14

Camparison of essential oil constituents of Scirpus Littoralis

Feizbakhsh et al.

E-J.Chem(ISI)

2011

15

Chemical Composition of the Essential Oil of Cyperus rotundus….

Feizbakhsh et al.

Journal of essential oil bearing plants(ISI)

2011

16

Chemical composition of the Essential oil of Cyperus Conglome….

Feizbakhsh et al.

E-J.Chem(ISI)

2011

17

Volatile constituents of essential oils of Eleocharis pauciflora link ..

Feizbakhsh et al.

Bull.Chem. Soc.Ethiop(ISI)

2011

18

Electrocatalytic oxidation of paracetamol on Ni and NiCu alloy ……

Feizbakhsh et al.

j.of the Chinese chemical society(ISI)

2012

19

Chemical Composition of the Essential Oil of Cyperus difformis….

Feizbakhsh et al.

Journal of essential oil bearing plants(ISI)

2012

20

Chemical Composition of the Essential Oil of Cyperu…

Feizbakhsh et al.

e-journal.chem(ISI)

2012

21

The effect of different concentrations of IAA and NAA on the …..

Feizbakhsh et al.

Journal of Herbal Drugs(ISI)

2012

22

Prediction of Gas Chromatography- Mass Spectroscopy ……..

Feizbakhsh et al.

Hindawi PublishingCo. (ISI)

2013

23

Determination of Gemfibrozil in Drug Matrix and Human Biolog….

Feizbakhsh et al.

Journal of Food and Drug Analysis(ISI)

2013

24

Fabrication of New Drug Imprinting Polymer Beads for

Feizbakhsh et al.

International Journal of pharmaceutics(ISI)

2013

25

The effects of water pollution on heavy metal accumulation in fish ….

Feizbakhsh et al.

Life science journal(ISI)

2013

26

Study of constituent components of organic liver of pomadasys kaakan fish

Feizbakhsh et al.

Life science journal(ISI)

2013

27

Composition of the essential oil of Carex pseudofoetida

Feizbakhsh et al.

Chemistry of natural compounds(ISI)

2013

28

Modified dispersive LLME for pre-concentration of benzene, …..

Feizbakhsh et al.

Microchimica Acta(ISI)

2013

29

Preconcentration and determination of aluminium in water……

Feizbakhsh et al.

Desalination and Water Treatment(ISI)

2013

30

Quantitative analysis and sorption of cadmium in environmental…..

Feizbakhsh et al.

toxicological(ISI)

2013

31

Uptake of lead(II) water sample by 2-allyl-phenol-……                     

Feizbakhsh et al.

Desalination and Water Treatment(ISI)

2013

32

High capacity polymer for nickel determination in environmental samples

Feizbakhsh et al.

Advances in Environmental Research(ISI)

2013

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴شیمی کاربردیدانشگاه آزاد تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۶شیمی تجزیهآزاد تهران شمال
دکتری۱۳۸۰شیمی تجزیهآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)