عباس قاسمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸عمراندانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰عمراندانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۸۶عمراندا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)