ابوالفضل غیاثوند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵اقتصاد نظریبو علی سینا همدان
کارشناسی ارشد۱۳۷۷عاوم اقتصادیتهران
دکتری۱۳۸۶علوم اقتصادیواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)