عباس کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۸دانشگاه شهید بهشتی
دکتری۱۳۷۴دانشگاه روبرت شومن