علی اکبر خسروی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶اقتصادنظریشهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰اقتصادبین المللشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۳اقتصادبین المللواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)