افسانه ملکمی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۵اقتصادتهران
کارشناسی ارشد۱۳۵۸مدیریت بازرگانیمرکز مطالعات مدیریت ایران
دکتری۱۳۸۰مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)