علیرضا محمدبیگی خورتایی

مشخصات شخصی:

 • مرتبه علمی: مربی
 • تاریخ تولد: 1354
 • محل تولد: رودسر
 • ایمیل:...

مشخصات تحصیلی:

 • - دکتری: حقوق (دانشجوی دکتری) گرایش: حقوق کیفری و جرم شناسی   دانشگاه: آزاد اسلامی
 • - کارشناسی ارشد: حقوق      گرایش:   جزا و جرم شناسی                دانشگاه : آزاد تهران مرکزی
 • - کارشناسی: علوم قضایی               دانشگاه: قم
 • - دیپلم: ادبیات و علوم انسانی

سمت های اجرایی:

عضوسازمان بسیج اساتید کشور

تجربیات پژوهشی دانشگاهی:

 • تألیف کتاب «دادستان و امنیت اجتماعی» سال 1392، انتشارات میزان .
 • تدوین «مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف» سال 1388، انتشارات فکر سازان.
 • مقاله « نقش معماری و شهرسازی در کاهش جرائم» سال 1386 نشریه مأوی قوه قضائیه.
 • مقاله« اهمیت امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام» سال 1388 روزنامه حمایت.
 • مقاله«آسیب شناسی امنیت اجتماعی» سال 1387، روزنامه حمایت.
 • مقاله «مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی ، سال 1394 فصل نامه حقوقی ، پژوهشی استیناف »

زمینه های پژوهشی:

 • حقوق کیفری – جرم شناسی – آسیب شناسی اجتماعی

سوابق آموزشی:

 • تدریس درس حقوق اساسی دانشگاه پیام نور شهریار
 • تدریس درس حقوق بازرگانی( تجارت) دانشگاه جامع علمی کاربردی 
 • تدریس درس آئین دادرسی کیفری دانشگاه جامع علمی کاربردی قوه قضائیه
 • دارای مجوز تدریس (آیدی کارت) دانشگاه جامع علمی کاربردی در سراسر کشور.
 • تدریس متون فقه ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • تدریس آیین دادرسی کیفری ،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.