علی نجفی توانا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۴تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۰تولوز
دکتری۱۳۶۳تولوز