اکبر نصرالهی کاسمانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹ارتباطاتعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ارتباطاتعلامه طباطبایی
دکتری۱۳۸۹مدیریت رسانهدانشگاه واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)