امراله نیکو منش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۵فقه و مبانی حقوق اسلامیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)