علی نیازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹شیمی تجزیهدانشگاه رازی کرمانشاه
دکترای تخصصی۱۳۸۳شیمی تجزیهدانشگاه رازی کرمانشاه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه شیمیعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۱۸