البرت پور بنیامین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۷۹فیزیکدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۹۸۴فیزیک وذرات هسته ایدانشگاه لندن
دکتری۱۹۹۲کامپیوتردانشگاه لندن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)