علی رضا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹ریاضی محضتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۲ریاضی محضشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۹