اشرف شیبانی اقدم

مشخصات شخصی:

نام ونام خانوادگی :اشرف شیبانی اقدم

گروه آموزشی:زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی:دانشیار

تاریخ و محل تولد:تبریز ۱۳۴۶

ایمیل :   a.sheibaniaghdam@iauctb.ac.ir

 

مشخصات تحصیلی:

دکتری:  زبان و ادبیات فارسی     دانشگاه:آزاد اسلامی تهران مرکز

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی   دانشگاه: آزاد اسلامی تبریز

کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی   دانشگاه:آزاد اسلامی تبریز

 

سمت  اجرایی:

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 

سوابق آموزشی:

تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی: سبک شناسی نظم/نثر-ادبیات معاصر نظم/نثر-مقدمات زبان شناسی-آثار سعدی-غزلیات صائب

تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: مرزبان نامه و تاریخ جهانگشای جوینی- تاریخ بیهقی

تدریس دروس مقطع دکتری:نقد و بررسی ادبیات معاصر ایران-تحقیق در متون فارسی

 

زمینه های پژوهشی:

سبک شناسی- زبان شناسی- ادبیات معاصر
 

تألیفات:

کلیدواژه های سبک شناسی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،۱۳۹۳

 

طرح پژوهشی:

مجری طرح:تحلیل سبک شناختی ساختار فعل در نثر فارسی قرن شش، دانشگاه آزاد واحدتهران مرکزی،۹۲-۹۳

 

مقالات :

 

نقش الگوهای گفت و گویی و نظام نوبت گیری در رزمنامه ی رستم و اسفندیار، پژوهشنامه ادب حماسی،۹۶(پذیرش)

جهان‌بینی عرفانی مولانا و کارکرد آیات و احادیث مثنوی با تکیه بر نظام گذرایی، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(مشترک)،بهار ۹۶

-روابط عرفا با سلاطین،مطالعه موردی بررسی و تحلیل گفتمان نامه شماره ۱۵جامی به سلطان حسین بایقرا، (مشترک)فصلنامه علمی پژوهشی بهارستان سخن،۹۵(پذیرش)

-چارچوب معناشناختی فعل در عتبه الکتبه،پژوهشنامه  علمی پژوهشی نقدادبی و سبک شناسی،زمستان ۹۵

-بررسی تأثیر تعلیمی معنای ضمنی و صریح افعال در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی، فصلنامه ادبیات تعلیمی،زمستان۹۴

-بررسی سبک شناختی ساخت و کارکرد فعل مجهول در نثر قرن ششم،پژوهشنامه علوم انسانی تاریخ ادبیات، شماره ۷۷/۳،پاییز زمستان ۹۴

-تحلیل سبک شناسی عبارت های فعلی کلیله و دمنه با رویکردکاربردگرا، فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، شماره۲۲، زمستان۹۴

-رویکردی پیکره محور بر افعال وجهی شش متن قرن ششم،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی،شماره سی و چهارم،۹۳

-بررسی سبک ساختار روایت در حکایات تمثیلی، فصلنامه مطالعات نقد ادبی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی- ۹۳

-تحلیل کاربردی ارسال المثل در شعر صائب تبریزی، فصلنامه مطالعات نقد ادبی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی- ۹۳

-جوهره های همسان در تاریخ جهانگشای جوینی،فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،شماره ششم، پاییز ۸۵

-سبک و عناصر آن در نثر دوره ی ایلخانی،مجله ی دانشنامه،فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- ۸۹

 

همایش های داخلی

-``Shifting to L۱: An Effective Strategy for Generating Complex Stimulus in L۲"The ۱۱th TELLESI International Conference Professional Development in Language Teacher Education (PDLTE) ,Mashhad-Iran ,۲۰۱۳

مطالعه ی ساختار روایت، سطح و دیدگاه روایی در اشعار اخوان ثالث( همایش نکو داشت مهدی اخوان ثالث)،یزد، مهر ۹۴

 

کنفرانس های خارجی

 

Token words in Persian Literature are instances of untranslatability", Centre for Research, Resources and European Studies ۴tth Annual Internationa

Modern Trends in Communication, Interdisciplinary.

Challenges in Translation and Interpretation, Bucharest, Romania ,۲۰۱۲

 

`` The stylistic approach to Persian fable structure metamorphosis viewpoint"  The ۱۲th International Language Literature and Stylistics Conference, Trakya University, ۲۰۱۲

 

``Code Switching, as a Bilingual index, Facilitates Mother Tongue Fluency and Appreciation in Content-based classes"  Academic Days of TIMIŞOARA-۳rd Symposium Language Education: Between Theory and Practice, Timişoara, Romania, ۲۰۱۱

 

-``An Approach to Reduplication (In Turkish and Persian, Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Language, Literature and Foreign Language Teaching Methodology" ۱۲th International Conference,ALBA IULIA, Romania May, ۲۰۱۰

``Stylistic analysis of narrative events in Persian parable"  The ۱۲th International Language Literature and Stylistics Conference, Trakya University, ۲۰۱۲

 

Stylistic assessment of narrative structure in Persia fable"  The ۱۲th International Language Literature and Stylistics Conference, Trakya University, ۲۰۱۲

 

The Third international conference on advances on womens studies ۲۰۱۶(accepted)USA

 

 


 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵زبان و ادبیات فارسیدانشگاه تبریز
دکتری۱۳۸۵زبان و ادبیات فارسیواحد تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)