امیر علی طباطبایی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1346 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: َA.Tabatabai@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: ریاضی محض . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1384
 •  کارشناسی ارشد:ریاضی محض . دانشگاه تهران ،  ایران  1374.
 • کارشناسی: ریاضی محض ،  دانشگاه تهران ، ایران ،  1368 .

سوابق اجرایی

 

 • مدیر گروه
 • معاون دانشکده
 • رئیس دانشکده

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸ریاضی محضتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ریا ضی محضتهران
دکتری۱۳۸۴ریاضی محضعلوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)