افسانه توانگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶حسابداریتهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۷۹حسابداریواحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۶حسابداریواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)