عالیه یوسف فام

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲زبان و ادبیات فارسیعلامه طباطبایی
دکتری۱۳۸۲زبان و ادبیات فارسیواحد تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)