علیرضا ظاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲حقوقتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵تهران
دکتری۱۳۸۱حقوق بین المللتهران