بختیاز عباسلو

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴تربیت مدرس
دکتری۱۳۸۴واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیأت علمی دانشگاه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)