بابک درویشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶حقوقدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹حقوق عمومیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۹۲حقوق عمومیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه حقوق عمومی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)