بابک وکیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۵فیزیک - گرانش و کیهان شناسیدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیکعضو هیات علمی، مدیر گروه فیزیکرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی