داریوش اشرافی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴حقوقشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱حقوق بین المللناتینگهام
دکتری۱۳۹۲حقوق بین المللعلوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضوهیأت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)