دره دادجوی توکلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۵زبان و ادبیات فارسیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳زبان و ادبیات فارسیآزاد واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۵زبان و ادبیات فارسیآزاد واحد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)