ابراهیم عباسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۷بیمه های بازرگانیمدرسه عالی بیمه
کارشناسی ارشد۱۹۸۲اقتصاد روستاییToulouse
دکتری۱۹۸۶اقتصاد روستاییToulouse

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)