فتاح احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶علوم سیاسیدانشگاه امام صادق(ع)
کارشناسی ارشد۱۳۷۱علوم سیاسیدانشگاه امام صادق(ع)
دکتری۱۳۷۸حقوق بین المللاورلئان فرانسه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)