فهیمه انصاریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مترجمی زبان انگلیسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۸۳فلسفه تعلیم و تربیتدانشگاه واحد علوم و تحقیقات