فریبا فتاح زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴ریاضی کاربردیصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آنالیز عددیصنعتی شریف
دکتری۱۳۸۶آنالیز عددیعلوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)