فرهادحسین زاده لطفی

مشخصات شخصی:

 

 مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: ریاضی کاربردی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.1378
 •  کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی. دانشگاه آزاد اسلامیواحدلاهیجان 1374.
 • کارشناسی: دربیری ریاضی. دانشگاه یزد 1370 .

 

سمت های اجرایی:

 • مدیر گروه ریاضی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات در سال 1383
 • معاون دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در سال 1384
 • رئیس دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در سالهای 1385 الی 1387
 • معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در سالهای 1387 الی 1391
 • مدیر مسئول مجله علمی – پژوهشی ریاضیات صنعتی از سال  1387 تا کنون
 • سردبیر مجله بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تئوری تصمیم
 • دبیر کمیته علمی ششمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران و اولین کنقرانس سیستمهای فازی در جهان اسلام در سال 1386
 • دبیر کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در سال 1392
 • معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات در سال 1392
 • رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1392
 • عضو شورای دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392
 • عضو شورای راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392
 • عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392
 • عضو شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392
 • مشاور رئیس دانشگاه و عضو شورای مجازی بخشنامه هادر دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392
 • عضو کمیته نظام مدیریت اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی از سال 1393
 • عضو کمیته انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران از سال 1393
 • عضو شورای راهبردی برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1393
 • دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

اطلاعات پژوهشی:

 • تعداد مقاله ISI: 130 مقاله
 • تعداد مقاله علمی پژوهشی غیر ISI : 110 مقاله
 • تعداد مقاله ارایه شده در کنفرانس: 87 مقاله
 • تعداد کتاب تالیفی: 15 جلد
 • تعداد طرحهای برون دانشگاهی: 7 طرح
 • تعداد طرحهای درون دانشگاهی: 6 طرح
 • تعداد راهنمایی رساله دکتری دفاع شده: 35 رساله
 • تعداد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده: 90 پایان نامه
 • H-index=15  in SCOPUS

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب: