فرامرز کاظمینی

مشخصات شخصی:

 

  • ایمیل:

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:
  •   رشته:         گرایش:            سال اخذ مدرک – نام دانشگاه
  •  کارشناسی ارشد: رشته – گرایش – سال اخذ مدرک – نام دانشگاه
  • کارشناسی: رشته – گرایش – سال اخذ مدرک – نام دانشگاه

 

سمت های اجرایی:

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 

زمینه های پژوهشی:
 

 

  

سوابق آموزشی: