فروغ کاظمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مترجمی زبان انگلیسیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴زبانشناسیعلامه طباطبائی
دکتری۱۳۹۰زبانشناسیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)