فیروزه منوچهری

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:مربی
 • تاریخ تولد:1346 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: firouzeh manouchehri@auctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:شیمی تجزیه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی . 1391
 •  کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه - دانشگاه مازندران .1373
 • کارشناسی:شیمی محض. دانشگاه مازندران .1369

 

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :
 

 • علم برهمکنش داروها با ماکرو مولکولها
 • طراحی دارو
 • کمو تریکس

 

  

طرح های ملی و تحقیقاتی  :

 

 • ارزیابی کارایی عملکرد طرح پایلوت اجرا شده برای حذف سرب در مجتمع آق تکه خان
 • مطالعه خواص ضد سرطانی دو ترکیب سدیم سلنیتن و سدیم سلنات از طریق بررسی برهمکنش آنها با ساختار
 • بررسی و تعیین جایگاه اتصال کافیین و تیو فیلین با عوامل موجود د رمولکول DNA
 • بررسی جایگاه اتصال ترکیبات حاوی 5 فلو نورواوراسیل و دی نیترو آنیلین بر روی سرم آلبومین گاوی با استفاده از UVو FTIR تکنیک ها 
 •  

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹شیمی محضمازندران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳شیمی تجزیهمازندران
دکتری۱۳۹۱شیمی تجزیهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)