نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۰۲۹ مورد.

امیر بیات ترک

دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت
امیر بیات ترک
استادیار دکترای تخصصی
Ami.Bayat_tork@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bayattork-manage/fa

علی بیژنی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بیژنی
استادیار دکترای تخصصی
a.bijani@iiau.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bijani-geo/fa

سعید بیگی بروجنی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید بیگی بروجنی
استادیار -
sae.beigi-boroujeni@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-beigi-boroujeni-chem/fa

هوشنگ پارسا نیا

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
هوشنگ پارسا نیا
استادیار دکترای تخصصی
Hoo.Parsania@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-parsania-math/fa

محمد اسماعیل پازکی

دانشکده فنی و مهندسی
محمد اسماعیل پازکی
استادیار -
Moh.Pazooki@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-pazoki-mech/fa

گوگل اسکالر

افسانه پازند

دانشکده روانشناسی
افسانه پازند
- -
Afs.pazand@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-pazand-psycho/fa

ثریا پاک نظر

دانشکده زبان های خارجی
ثریا پاک نظر
مربی -
Sor.paknazar@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-paknazar-english/fa

محبوبه پاک نیا

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
محبوبه پاک نیا
استادیار دکترای تخصصی
Mah.Pakniya@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-paknia-politic/fa

گوگل اسکالر

بهاره پاکپور

دانشکده علوم پایه
بهاره پاکپور
- -
Bah.Pakpour@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-pakpour-biology/fa

گوگل اسکالر

صادق پرتانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
صادق پرتانی
مربی دکترای تخصصی
sadegh_partani@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
+۹۸۹۱۵۵۸۴۵۶۳۵

https://www.researchgate.net/profile/Sadegh_Partani

گوگل اسکالر اسکوپوس

ماندانا پرنیان

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
ماندانا پرنیان
مربی کارشناسی ارشد
Man.Parnian@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-parnian-paint/fa

اکبر پرهیزکار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اکبر پرهیزکار
دانشیار -
akb.parhizkar@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-parhizkar-geo/fa

شیوا پژوهش فرد

دانشکده روانشناسی
شیوا پژوهش فرد
- -
Shi.Pajouheshfard@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-pajouheshfard-relation/fa

پرستو پنجه شاهی

دکترای تخصصی
دانشکده زبان های خارجی
پرستو پنجه شاهی
مربی دکترای تخصصی
Par.panjeshahi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-panjeshahi-germany/fa

محمدابراهیم پور زرندی

دانشکده مدیریت
محمدابراهیم پور زرندی
- -
Moh.Mohammadpour_Zarandi@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-mohammadpourzarandi-manage/fa

محمد رضا پور شریف

دانشکده فنی و مهندسی
محمد رضا پور شریف
مربی -
moh.poor_sharif@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-porsharif-mech/fa

سیدعلی پور منوچهری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
سیدعلی پور منوچهری
استادیار دکترای تخصصی
a-pormanochehri-theo@iiau.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-pormanochehri-theo/fa