نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۰۳۳ مورد.

محمد بهمنی

دانشکده حقوق
محمد بهمنی
استادیار -
دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahmani-law/fa

فرخ بوستانی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
فرخ بوستانی
مربی -
دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bostani-account/fa

گوگل اسکالر

امیر بیات ترک

دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت
امیر بیات ترک
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bayattork-manage/fa

علی بیژنی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بیژنی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bijani-geo/fa

سعید بیگی بروجنی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید بیگی بروجنی
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-beigi-boroujeni-chem/fa

هوشنگ پارسا نیا

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
هوشنگ پارسا نیا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-parsania-math/fa

محمد اسماعیل پازکی

دانشکده فنی و مهندسی

افسانه پازند

دانشکده روانشناسی

ثریا پاک نظر

دانشکده زبان های خارجی
ثریا پاک نظر
مربی -
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-paknazar-english/fa

محبوبه پاک نیا

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
محبوبه پاک نیا
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-paknia-politic/fa

گوگل اسکالر

صادق پرتانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
صادق پرتانی
مربی دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
+۹۸۹۱۵۵۸۴۵۶۳۵

https://www.researchgate.net/profile/Sadegh_Partani

گوگل اسکالر اسکوپوس

ماندانا پرنیان

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
ماندانا پرنیان
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-parnian-paint/fa

اکبر پرهیزکار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اکبر پرهیزکار
دانشیار -
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-parhizkar-geo/fa

شیوا پژوهش فرد

دانشکده روانشناسی

پرستو پنجه شاهی

دکترای تخصصی
دانشکده زبان های خارجی
پرستو پنجه شاهی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-panjeshahi-germany/fa