نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۰۴۶ مورد.

رودابه بهزادی

دانشکده علوم پایه

حسین بهزادی اند وهجردی

دانشیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
حسین بهزادی اند وهجردی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-behzadiandohjerdi-farsi/fa

Google Scholar

محمد بهمنی

استادیار
دانشکده حقوق
محمد بهمنی
استادیار -
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahmani-law/fa

فرخ بوستانی

مربی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
فرخ بوستانی
مربی -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bostani-account/fa

Google Scholar

امیر بیات ترک

استادیار
دانشکده مدیریت
امیر بیات ترک
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bayattork-manage/fa

علی بیژنی

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بیژنی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bijani-geo/fa

سعید بیگی بروجنی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سعید بیگی بروجنی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-beigi-boroujeni-chem/fa

هوشنگ پارسا نیا

استادیار
دانشکده علوم پایه
هوشنگ پارسا نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-parsania-math/fa

محمد اسماعیل پازکی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اسماعیل پازکی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-pazoki-mech/fa

Google Scholar

افسانه پازند

دانشکده روانشناسی

ثریا پاک نظر

مربی
دانشکده زبان های خارجی
ثریا پاک نظر
مربی -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-paknazar-english/fa

محبوبه پاک نیا

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
محبوبه پاک نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-paknia-politic/fa

Google Scholar

صادق پرتانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
صادق پرتانی
مربی دکترای تخصصی
+۹۸۹۱۵۵۸۴۵۶۳۵ دانشکده فنی و مهندسی

https://www.researchgate.net/profile/Sadegh_Partani

Google Scholar Scopus

ماندانا پرنیان

مربی
دانشکده هنر
ماندانا پرنیان
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-parnian-paint/fa

اکبر پرهیزکار

دانشیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اکبر پرهیزکار
دانشیار -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-parhizkar-geo/fa

شیوا پژوهش فرد

دانشکده روانشناسی