نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۰۷۰ مورد.

علی بهرامی نژاد

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بهرامی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahraminejad-theo/fa

پرویز بهروزی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
پرویز بهروزی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-behrouzi-english/fa

مهرناز بهروزی

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مهرناز بهروزی
استادیار -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behroozi-history/fa

منوچهر بهرویان

دانشکده فنی و مهندسی
اردوان

اردوان بهزاد

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اردوان بهزاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-behzad-geo/fa

Google Scholar

رودابه بهزادی

دانشکده علوم پایه

حسین بهزادی اند وهجردی

دانشیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
حسین بهزادی اند وهجردی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-behzadiandohjerdi-farsi/fa

Google Scholar

محمد بهمنی

استادیار
دانشکده حقوق
محمد بهمنی
استادیار -
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahmani-law/fa

فرخ بوستانی

مربی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
فرخ بوستانی
مربی -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bostani-account/fa

Google Scholar

امیر بیات ترک

استادیار
دانشکده مدیریت
امیر بیات ترک
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bayattork-manage/fa

Google Scholar ORCID
محمدعلی

محمدعلی بیداری

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
محمدعلی بیداری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/mbeidari/fa

علی بیژنی

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بیژنی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bijani-geo/fa

سعید بیگی بروجنی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سعید بیگی بروجنی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-beigi-boroujeni-chem/fa

محمدحسن پاچناری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمدحسن پاچناری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-pachenari-engineering/fa

Google Scholar

هوشنگ پارسا نیا

استادیار
دانشکده علوم پایه
هوشنگ پارسا نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-parsania-math/fa

محمد اسماعیل پازکی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اسماعیل پازکی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-pazoki-mech/fa

Google Scholar

افسانه پازند

دانشکده روانشناسی