نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

آلبرت پوربنیامین

دانشکده فنی و مهندسی

زهرا پورزمانی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

حسین پورگنجی

دانشکده فنی و مهندسی

بهرام پوستی

دانشکده فنی و مهندسی

کامبیز پوشنه

دانشکده روانشناسی

علیرضا پویان فرد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
علیرضا پویان فرد -
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-pooyanfard-sport/fa

مقصود پیری

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مقصود پیری
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-peeri-sport/fa

گوگل اسکالر

سعید تائب

دانشکده علوم سیاسی
سعید تائب
- دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tayeb-politic/fa

شهره تاج

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
شهره تاج
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

گوگل اسکالر