نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۱٬۰۲۰ مورد.

مجید پوراستاد

دانشکده حقوق
مجید پوراستاد
- -
Maj.Pourostad@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-pourostad-law/fa

آلبرت پوربنیامین

دانشکده فنی و مهندسی
آلبرت پوربنیامین
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-purbenyamin-comp/fa

محمدرضا پورزرگر

دانشکده هنر
محمدرضا پورزرگر
مربی -
Moh.Pourzargar@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-pourzargar-arch/fa

زهرا پورزمانی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
زهرا پورزمانی
استادیار -
Zah.Poorzamani@iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-poorzamani-account/fa

گوگل اسکالر

سید مسعود پورصفوی

دانشکده هنر
سید مسعود پورصفوی
- -
Mas.Poursafavi@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-poursafavi-arch/fa

لطف الله پورفرج

دانشکده فنی و مهندسی
لطف الله پورفرج
استادیار -
l.pourfaraj@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/l-pourfaraj-math/fa

گوگل اسکالر

حسین پورگنجی

دانشکده فنی و مهندسی
حسین پورگنجی
مربی -
Hos.Pourganji@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-pourganji-comp/fa

بهرام پوستی

دانشکده فنی و مهندسی
بهرام پوستی
مربی -
Bah.Poosti@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-poosti-mech/fa

گوگل اسکالر

کامبیز پوشنه

دانشکده روانشناسی
کامبیز پوشنه
- -
Kam.Poshneh@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-poushaneh-psycho/fa

علیرضا پویان فرد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
علیرضا پویان فرد
- -
Ali.Pooyanfard@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-pooyanfard-sport/fa

محمدرضا پیر هادی

دانشکده حقوق
محمدرضا پیر هادی
- -
Moh.Pir_hadi@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-pirhadi-law/fa

وحید

وحید پیروزفر

دانشکده فنی و مهندسی
وحید پیروزفر
استادیار -
v.pirouzfar@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/v-pirouzfar-chemeng/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

مقصود پیری

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مقصود پیری
استاد -
mpeeri@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-peeri-sport/fa

گوگل اسکالر

حمید پیشگاه هادیان

دانشکده علوم سیاسی
حمید پیشگاه هادیان
استادیار -
ham.Pishguahadian@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-pishguahadian-politic/fa

گوگل اسکالر

امان اله پیشوا

دانشکده روانشناسی
امان اله پیشوا
استاد -
Ama.Pishva@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-pishva-psycho/fa

گوگل اسکالر

سعید تائب

دانشکده علوم سیاسی
سعید تائب
استادیار -
sai.tayeb@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tayeb-politic/fa

شهره تاج

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
شهره تاج
استادیار -
Sho.Taj@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-taj-geo/fa

گوگل اسکالر