نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۱٬۰۲۰ مورد.

بهمن تاروردی زاده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
بهمن تاروردی زاده
استادیار -
Bah.tariverdizadeh@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-tarverdizade-sport/fa

حسن تاری وردی

دانشکده هنر
حسن تاری وردی
- -
Has.Tariverdy@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-tariverdy-arch/fa

یداله تاری وردی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
یداله تاری وردی
استادیار -
yad.tariverdi@.iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-tariverdi-account/fa

فرشاد تجاری

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرشاد تجاری
دانشیار -
Far.Tojari@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-tojari-sport/fa

گوگل اسکالر

پریسا تجلی

دانشکده روانشناسی
پریسا تجلی
- -
Par.Tajalli@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-tajalli-psycho/fa

محمدرضا تجلیل

دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا تجلیل
- -
Moh.Tajlil_Tabrizi@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-tajliltabrizi-civil/fa

سیمین تدین

دانشکده علوم پایه
سیمین تدین
- -
Sim. Tadayyon@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tadayyon-chemistry/fa

حسین ترابیان

دانشکده فنی و مهندسی
حسین ترابیان
استادیار -
h_torabian @iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-torabiyan-mech/fa

گوگل اسکالر

فرح ترکمان

دانشکده روانشناسی
فرح ترکمان
- -
Far.Torkaman@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-torkaman-psycho/fa

فاطمه ترکمان دهنوی

دانشکده زبان های خارجی
فاطمه ترکمان دهنوی
مربی -
Fat.torkamn dehnavi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-torkamandehnavi-germany/fa

حسین تفضلی

دانشکده علوم سیاسی
حسین تفضلی
استاد -
Hos.Tafazoli@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-tafazzoli-politic/fa

گوگل اسکالر

مهدی تقوا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهدی تقوا
استادیار -
Meh.Taghva@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-taghva-sport/fa

افشین تقوامنش

دانشکده علوم پایه
افشین تقوامنش
- -
@iauctb.ac.ir AfshinTaghvaManesh دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-taghvamanesh-chemistry/fa

مصطفی تقی زاده انصاری

دانشکده حقوق
مصطفی تقی زاده انصاری
استادیار -
Mos.Taghizadeh_Ansari@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-taghizadehansari-law/fa

عاطفه تمدن

دانشکده علوم پایه
عاطفه تمدن
استاد -
ate.tamadon@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tamaddon-chemistry/fa

گوگل اسکالر

مهرداد تناوش

دانشکده فنی و مهندسی
مهرداد تناوش
- -
Meh.Tanavosh@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-tanavosh-comp/fa