نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۱٬۰۳۸ مورد.

امان اله پیشوا

استاد
دانشکده روانشناسی

سعید تائب

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
سعید تائب
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tayeb-politic/fa

شهره تاج

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
شهره تاج
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-taj-geo/fa

گوگل اسکالر

بهمن تاروردی زاده

استادیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
بهمن تاروردی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-tarverdizade-sport/fa

یداله تاری وردی

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
یداله تاری وردی
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-tariverdi-account/fa

فرشاد تجاری

استاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرشاد تجاری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-tojari-sport/fa

گوگل اسکالر

پریسا تجلی

استادیار
دانشکده روانشناسی
پریسا تجلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-tajalli-psycho/fa

محمدرضا تجلیل

دانشکده فنی و مهندسی

سیمین تدین

دانشکده علوم پایه

حسین ترابیان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
حسین ترابیان
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-torabiyan-mech/fa

گوگل اسکالر

فرح ترکمان

استاد
دانشکده روانشناسی
فرح ترکمان
استاد -
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-torkaman-psycho/fa

فاطمه ترکمان دهنوی

مربی
دانشکده زبان های خارجی
فاطمه ترکمان دهنوی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-torkamandehnavi-germany/fa

حسین تفضلی

استاد
دانشکده علوم سیاسی
حسین تفضلی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-tafazzoli-politic/fa

گوگل اسکالر

مهدی تقوا

استادیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهدی تقوا
استادیار -
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-taghva-sport/fa

افشین تقوامنش

دانشکده علوم پایه

مصطفی تقی زاده انصاری

استادیار
دانشکده حقوق