نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

بهمن تاروردی زاده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
بهمن تاروردی زاده
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-tarverdizade-sport/fa

یداله تاری وردی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
یداله تاری وردی
- دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-tariverdi-account/fa

فرشاد تجاری

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرشاد تجاری
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-tojari-sport/fa

گوگل اسکالر

پریسا تجلی

دانشکده روانشناسی

محمدرضا تجلیل

دانشکده فنی و مهندسی

سیمین تدین

دانشکده علوم پایه

فرح ترکمان

دانشکده روانشناسی

فاطمه ترکمان دهنوی

دانشکده زبان های خارجی

مهدی تقوا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهدی تقوا
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-taghva-sport/fa

افشین تقوامنش

دانشکده علوم پایه

عاطفه تمدن

دانشکده علوم پایه
عاطفه تمدن
دانشکده علوم پایه
-

گوگل اسکالر

مهرداد تناوش

دانشکده فنی و مهندسی
مهرداد تناوش -
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-tanavosh-comp/fa