نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۱٬۰۳۳ مورد.

سعید تائب

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
سعید تائب
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tayeb-politic/fa

شهره تاج

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
شهره تاج
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-taj-geo/fa

گوگل اسکالر

بهمن تاروردی زاده

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
بهمن تاروردی زاده
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-tarverdizade-sport/fa

یداله تاری وردی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
یداله تاری وردی
استادیار -
دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-tariverdi-account/fa

فرشاد تجاری

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرشاد تجاری
استاد دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-tojari-sport/fa

گوگل اسکالر

پریسا تجلی

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
پریسا تجلی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-tajalli-psycho/fa

محمدرضا تجلیل

دانشکده فنی و مهندسی

سیمین تدین

دانشکده علوم پایه

حسین ترابیان

دانشکده فنی و مهندسی
حسین ترابیان
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-torabiyan-mech/fa

گوگل اسکالر

فرح ترکمان

دانشکده روانشناسی
فرح ترکمان
استاد -
دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-torkaman-psycho/fa

فاطمه ترکمان دهنوی

کارشناسی ارشد
دانشکده زبان های خارجی
فاطمه ترکمان دهنوی
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-torkamandehnavi-germany/fa

حسین تفضلی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
حسین تفضلی
استاد دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-tafazzoli-politic/fa

گوگل اسکالر

مهدی تقوا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهدی تقوا
استادیار -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-taghva-sport/fa

افشین تقوامنش

دانشکده علوم پایه